czende

Návštěvní a provozní řád.

Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele Pumptracku a vymezuje práva a povinnosti všech uživatelů.

 1. Vstup do prostoru Pumptrack je na vlastní nebezpečí a svým vstoupením návštěvník potvrzuje znalost a souhlas s dodržováním provozního řádu. Za jakýkoliv úraz nenese provozovatel Pumptracku žádnou zodpovědnost.

 2. Uživatelé jsou povinni užívat Pumptrack výhradně k účelu, k němuž je určen.

 3. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, provozovateli či třetím osobám a nese plnou odpovědnost za škody způsobené svou činností.

 4. Pro případ porušení tohoto provozního řádu bude uživatel z areálu vykázán majitelem či správcem nebo jinou, k tomu majitelem, pověřenou osobou. Tím není dotčeno právo na náhradu škody způsobené, majiteli nebo třetí osobě, při užívání areálu v rozporu s tímto provozním řádem.

 5. Výjimky z tohoto provozního řádu může v odůvodněných případech povolit majitel Pumptrack v případě konání hromadných předem povolených akcí za podmínky, že organizátor převezme odpovědnost za užívání prostoru Pumptrack.

 6. Uživatelé jsou povinni uposlechnout všech pokynů majitele či správce Pumptracku nebo jiné osoby k tomu pověřené majitelem Pumptracku.

 7. Je přísně zakázáno užívání Pumptrack osobami pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

 8. Všichni uživatelé jsou povinni udržovat v prostoru Pumptracku pořádek a čistotu. V areálu je přísně zakázáno užívat skleněných lahví a jiných předmětů, které mohou vést k poškození majetku majitele Pumptracku nebo třetích osob. Zákaz malování, vylepování a jiného ničení překážek a mobiliáře v okolí parku! Pumptrack nijak neupravujte.

 9. Udržujte pořádek a odpadky odkládejte na vyhrazené místo!

 10. Všichni uživatelé jsou povinni zdržet se rušení ostatních uživatelů zejména nadměrným hlukem, nebo jiným nevhodným chováním.

 11. V případě zjištění závady na Pumptracku, či jiné závady v prostoru Pumptracku jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit majiteli či správci Pumptracku.

 12. Udržujte dráhu Pumptracku bez překážek, kola je nutné odkládat mimo dráhu nejlépe na stojany kol.

 13. Je přísně zakázán vstup do prostoru Pumptracku se zvířaty.

 14. Za odložené věci se neručí.

 15. V prostoru Pumptracku je povolena jízda pouze na kole k tomu určeném (kole BMX, nebo MTB) v řádném technickém stavu.

 16. Při užívání Pumptracku jsou návštěvníci povinni zvážit vlastní fyzický a zdravotní stav a své schopnosti.

 17. Do prostoru Pumptrack je přísný zákaz vstupu bez helmy. Doporučují se chrániče kolen, loktů, rukavice a jiné ochranné prvky.

 18. Osoby mladší 12 let jsou oprávněny využívat Pumptrack nebo kteroukoliv jeho část výhradně v doprovodu osob starších 18 let, které nesou za užívání Pumptracku mladšími osobami plnou odpovědnost.

 19. Na dráze se jezdí primárně v jednom směru, v případě obousměrného provozu je nutné dbát zvýšené opatrnosti při míjení jezdců.

 20. Jízda na kole v prostoru Pumptracku je povolena za účasti minimálně 2 osob z důvodu poskytnutí případné první pomoci při úrazu!

 21. Zákaz prudkého brždění a smykování. Brzdíme tělem, nebo lehce brzdami.

 22. Pumptrack se nesmí používat během nepříznivého počasí (déšť, sníh, kroupy), a také bezprostředně po nepříznivém počasí dokud je Pumptrack podmáčen, nebo jinak narušen po dobu do navrácení do provozního stavu.